Drewmix – krzesła, stoły, taborety i zestawy stołowe
ZASADY KONSERWACJI MEBLI

Przed przystąpieniem do użytkowania wyrobu użytkownik jest zobowiązany do zaznajomienia się z pełną treścią
instrukcji. Niniejsza instrukcja przekazana jest w celu poinformowania o prawidłowym użytkowaniu wyrobu.
Prosimy pamiętać, że stosowanie się do wskazówek zawartych w tej instrukcji przedłuży trwałość, estetykę oraz
pozwoli na bezpieczne korzystanie z wyrobu.

DREWNO: Nie powinno się stawiać mebli z drewna litego w pomieszczeniach o zbyt wysokiej wilgotności
powietrza, a także w pobliżu grzejników i innych bezpośrednich źródeł ciepła. Należy też uważać, aby nie
narażać powierzchni lakierowanych na uszkodzenia mechaniczne, gdyż powstałe w ich wyniku zarysowania
i zagłębienia powodują brak ochrony drewna przed działaniem czynników zewnętrznych (wilgoci, promieni
słonecznych). Drewno należy regularnie odkurzać czysta i miękką szmatka. Może być ona sucha lub delikatnie
zwilżona wodą.

 

ZASADY UŻYTKOWANIA MEBLI

1. Meble należy użytkować zgodnie z ich konstrukcją i przeznaczeniem.
2. Meble należy użytkować w pomieszczeniach suchych, zamkniętych i zabezpieczonych przed szkodliwymi
warunkami atmosferycznymi oraz bezpośrednim działaniem promieni słonecznych. Normalne warunki
klimatyczne użytkowania mebli: – wilgotność względna powietrza 40-70% – temperatura 15-30 °C
3. Mebli nie należy ustawiać w odległości mniejszej niż 1m od czynnych grzejników.
4. Polakierowane powierzchnie mebli należy chronić przed zarysowaniem i obiciem.
5. Należy unikać długotrwałego kontaktu polakierowanych powierzchni z wysokimi temperaturami i
rozpuszczalnikami. Czynniki te mogą również wpłynąć na uszkodzenie powłoki lakierniczej objawiające się w
postaci odbarwień i zmatowień.
6. Elementów drewnianych nie wolno czyścić agresywnymi środkami.
7. Stoły i krzesła należy użytkować na równych powierzchniach.

 

WARUNKI GWARANCJI

1. Fabryka Mebli DREWMIX” udziela 24 – miesięcznej gwarancji na zakupiony przez Państwa towar liczonej od
daty sprzedaży.
2. Przyjmujący zamówienie zapewnia, iż towar jest dobrej jakości i nie ma wad, spełnia swoje funkcje, pod
warunkiem eksploatacji zgodnie z przeznaczeniem w warunkach nie odbiegających od typowych, przy
normalnym ich obciążeniu oraz właściwej pielęgnacji i konserwacji (warunki prawidłowej eksploatacji określa
instrukcja użytkowania)
3. Okres gwarancji liczy się od daty wydania wyrobu Klientowi.
4. Gwarancja obejmuje bezpłatną naprawę wyrobu w okresie gwarancyjnym. Sposób usunięcia wady określa
przyjmujący zamówienie.
5. Jeżeli kupujący dwukrotnie uniemożliwi dokonania oględzin lub naprawy mebla – w szczególności, gdy
odmówi wydania mebla do naprawy fabrycznej uważa się, iż zrezygnował z uprawnień gwarancji.
6. Okres gwarancji ulega przedłużeniu o czas trwania naprawy.

 

POSTEPOWANIE REKLAMACYJNE – PROTOKÓL REKLAMACYJNY

1. Warunkiem wykonania naprawy gwarancyjnej jest dokonanie przez Klienta uzasadnionego i zgodnego
z poniższymi wymogami zgłoszenia reklamacyjnego. Reklamacja powinna być zgłoszona do protokołu
przyjęcia reklamacji wraz z oryginałem dowodu zakupu (umowy) oraz kartą gwarancyjną w salonie, w którym
złożone zostało zamówienie, w terminie nie później niż 7 dni od daty ujawnienia wady. Odbiór lub wymiana
reklamowanych mebli dokonywana jest w salonie w którym klient złożył zamówienie.
2. Po dokonaniu zgłoszenia przyjmujący reklamacje niezwłocznie ustali z Nabywcą termin wizyty, celem
dokonania oględzin reklamowanego mebla. Termin oględzin mebla ustalony będzie nie później niż 14-stego
dnia od zgłoszenia reklamacji. W wypadku wad drobnych, nadających się do natychmiastowego usunięcia,
przyjmujący dokona stosownej naprawy na miejscu, po dokonaniu oględzin.
3. W terminie do 14 dni od dnia oględzin Gwarant: – wystosuje pismo nie uznające reklamacji – uzna zgłoszoną
reklamacje, ustalając termin, w którym meble zostaną zabrane i zostanie dokonana naprawa.
4. W przypadku stwierdzenia braku podstaw do reklamowania mebli, wszystkie koszty, łącznie z kosztami
transportu i naprawy ponosi Nabywca.

 

WYŁĄCZENIA Z GWARANCJI

1. Utrata uprawnień gwarancyjnych następuje w przypadkach :
– użytkowania mebla w zakresie temperatur poniżej 15 °C lub powyżej 30 °C,
– użytkowania mebla w zakresie wilgotności powietrza poniżej 30% lub powyżej 80%,
– zalania mebla wodą lub inną cieczą,
– użytkowania mebla niezgodnie z przeznaczeniem,
– zabrudzenia wyrobów
– stwierdzenia niewłaściwego wykonania zabiegów czyszczenia i konserwacji,
– stwierdzenia prób wykonania naprawy lub poprawek przez osoby nieuprawnione,
– szkód i usterek spowodowanych przez zwierzęta,
– szkód powstałych w wyniku niewłaściwego przewożenia mebli przez Klientów, np. podczas przeprowadzki.
Przez niewłaściwe przewożenie należy rozumieć nie zachowanie należytej staranności w zabezpieczeniu
przewożonych elementów,
– szkód i usterek widocznych przy zakupie w następstwie których obniżono cenę wyrobu.
– uszkodzeń mechanicznych ,

2. Za wadę nie zostaną uznane :
– różnice w stopniu twardości siedzisk pojedynczych elementów wyrobu tapicerskiego, wynikające z ich
zróżnicowanej wielkości oraz uwarunkowane zastosowanymi rozwiązaniami konstrukcyjnymi
– dopuszczalne różnice w kolorze i odcieniu drewna. Drewno jako materiał naturalny jest zróżnicowany i
niepowtarzalny a drobne różnice nie są wadą wyrobu,
– zmiany zachodzące naturalnie, podczas przeciętnej eksploatacji mebla – różnice i pofałdowania elementów
siedzisk i oparć powstałych w wyniku złego użytkowania. Należy równomiernie użytkować wszystkie
siedziska kompletu krzeseł, ponieważ częste użytkowanie jednego siedziska spowoduje jego pofałdowanie i
zdeformowanie,
– właściwości wynikające z rodzaju użytego materiału
– dopuszczalne różnice w odcieniu drewnianych elementów drewna oraz okleiny naturalnej fornir. Drewno jako
materiał naturalny posiada zróżnicowane odcienie zależne od jego naturalnych warunków siedliskowych:
– widoczne promienie rdzeniowe drewna jako jeden z elementów jego budowy anatomicznej,
– niezgodność wzorów mebli oraz odcieni tkanin w przypadku dokompletowania mebl